Zaštita od požara

Zaštita od požara

Inginspekt nudi slijedeće usluge:

  • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • Izrada procjena ugroženosti od požara
  • Izrada pravilnika zaštite od požara
Scroll to top